W dniu 25 maja wchodzi w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z tym informujemy, że Agenda KCH Ośrodek Katechetyczno-Misyjny Ostróda Camp przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając z autonomii oraz niezależności gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
   
Obowiązki związane z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez Ostróda Camp spoczywają na dyrektorze Ostróda Camp.

Nadzór nad prawidłowością ochrony danych osobowych powierzony został niezależnemu organowi jakim jest Komisarz Ochrony Danych Osobowych. 
W sprawie skarg, zgłaszania jakichkolwiek uwag można się kontaktować z Komisarzem Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail: kodo@chrystusowi.pl 
lub pod nr tel.: 22 844 06 25
Created by Ostróda Camp Team

 .